Geheimhouding:

Geheimhouding

Bewust praten is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij of zij in het kader van de overeenkomst met cliënt of uit andere bron heeft verkregen.

Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de therapeut en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De therapeut zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven